Biuletyn Informacji Publicznej Załatwianie i stan spraw - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Załatwianie i stan spraw

Wtorek, 05 sierpnia 2014

Załatwianie i stan spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz funkcjonowania Komendy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.30.

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań. Zakres realizowanych zadań zawarty jest w regulaminie organizacyjnym KP PSP w  Myśliborzu.

Sprawy kierowane do Komendy mogą być dostarczone:

 • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,
  ul. Lipowa 1 B, 74-300 Myślibórz.
 • faksem na nr: 95 747-20-97
 • pocztą elektroniczną na adres:  kp.mysliborz@szczecin.kwpsp.gov.pl lub sekretariat@straz.mysliborz.pl
 • osobiście w siedzibie komendy do sekretariatu pokój nr 1.

 

STAN SPRAW

Informacje o stanie sprawy można uzyskać w sekretariacie w godzinach urzędowania od godz. 730 do 1530 w siedzibie, bądź pod nr telefonu 95 77 20 96 w. 33.

 

W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje

Komendant Główny Państwowej Straż Pożarnej

w PONIEDZIAŁKI w godzinach od 15:30 do 16:30

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

w PONIEDZIAŁKI w godzinach od 13:00 do 15:30

Przyjęcie interesanta przez Komendanta Głównego PSP lub Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powinno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym, telefonicznym lub innym:

 • w sekretariacie Komendanta Głównego PSP nr tel. centrala 22 623 39 00
 • w sekretariacie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr tel. 91 480 88 01 lub centrala 91 480 88 00 Celem wyznaczenia terminu przyjęcia.

Przy zgłoszeniu interesant jest zobowiązany podać imię i  nazwisko, miejsce pracy (służby) lub adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy, którą zamierza przedstawić Komendantowi Głównemu lub Wojewódzkiemu PSP.

Przyjęcie interesanta w dniu przyjęć bez uprzedniego zgłoszenia może spowodować, że nie będzie mógł On być tego dnia przyjęty.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

CODZIENNIE w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30

oraz w każdy PONIEDZIAŁEK od godziny 15:30 do 16:30
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem komendy osobiście lub pod nr tel. 95 747 20-96 wew. 33.

Skargi i wnioski mogą być kierowane na piśmie bądź ustnie i są przyjmowane oraz rozpatrywane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U nr 5, poz. 46 z 2002r.).

 

Korespondencja, która jest adresowana na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestrów korespondencji w sekretariacie Komendanta Powiatowego,  a następnie przekazywana do Komendanta Powiatowego w Myśliborzu celem zapoznania się z jej treścią i dekretacją pisma na odpowiednią komórkę, która ma załatwić tę sprawę lub dołączyć do swoich akt. Rozdzielaniem korespondencji przekazanej przez Komendanta Powiatowego zajmuje się sekretariat. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat i przekazywana adresatowi.


W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

 • zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów, 
 • zgłoszenie organizacji imprez masowych, 
 • zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 • prowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych na wniosek stron, 
 • wydawanie opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów
  i lokali,
 • rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe, 
 • uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
 • możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 21.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL