Biuletyn Informacji Publicznej Kompetencje - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Kompetencje

Wtorek, 05 sierpnia 2014

Kompetencje

 

Przedmiot działalności i kompetencje - według ustaw

Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;

 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;

 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;

 6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;

 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;

 

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

 

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

 

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

 

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

 

6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

 

7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

 

8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;

 

8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;

 

9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

 

10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

 

11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 

12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

 

13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

 

14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

 

15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

 

16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

 

17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

 

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

 

1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;

 

2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

 

3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Fiałek
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Fiałek
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL