Biuletyn Informacji Publicznej Dostęp do Informacji Publicznej - Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Ostatnia aktualizacja strony: 24.03.2019, 21:06

Dostęp do Informacji Publicznej

Wtorek, 05 sierpnia 2014

Dostęp do Informacji Publicznej

Nazwa procedury:

 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

Podstawa prawna:

 

Art 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) są udostępnione na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

 

ul. Lipowa 1B,  74-300 Myślibórz

 

tel. 095 747-20-96

fax 095 747-20-97

 

adres e-mail:
kp.mysliborz@szczecin.kwpsp.gov.pl

lub
sekretariat@straz.mysliborz.pl

 

Dostęp do informacji publicznej:

 

Definicja dostępu do informacji publicznej jest zawarta w art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W przypadku Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu udostępnieniu podlega informacja w szczególności o podmiocie, zasadach jego funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

 

Ograniczenia:

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie, z którymi organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Powiatowego PSP jest Komendant Wojewódzki PSP.

 

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia takiej informacji.

 

Opłaty:

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. 

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 21.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr SZOL
Osoba udostępniająca informację:
Piotr SZOL
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Słota
©2001-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Myśliborzu. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL